ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪  
 
 
 
 

પ્રવેશ (Admission) : 2017

 
 
 
     Online Application
 
         Admission information, rules and regulations [Gujarati]
 
         Fees Structure
 
         Online Admission Form
 
         Download/Print Your Submitted Admission Form
 
     Online Application Form Fee Payment - SBI Collect
 
         Click to pay - SBI Collect
 

નોંધ (Note):-
==>દરરોજ ૨:૩૦ થી ૩:૦૦ દરમ્યાન જાળવણી માટે વેબ સાઇટ બંધ રહેશે. (The web-site will remain closed during 2:30 pm to 3:00 pm for maintaince)

==> ઓનલાઈન ભરેલા અરજીપત્રકમાં ફોર્મ નંબર નાખવાથી મળતા પ્રવેશ અરજીપત્રક તથા પ્રવેશપત્ર (Hall Ticket)ની પ્રિંટ લઇને રૂબરુ આપવા આવવું. (The candidate is expected to bring the fully filled printed application form in person at Gujarat Vidyapith. The print will be available by inserting the form number.)

  1. પ્રવેશ સંબંધિત અન્ય વિગતો સંબંધિત મહાવિદ્યાલયોમાં પ્રાપ્ત થશે.
  2. પ્રવેશ અરજીપત્ર લઈ રૂબરુ આપવું આવશ્યક છે.
  3. ઉત્તરબુનિયાદી વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓએ શાળાનું પ્રમાણપત્ર સાથે જોડવાનું રહેશે